Regulamin - Lovli Silk
0
Twój koszyk
Pusty koszyk
Lovli Silk Logo

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: www.lovlisilk.com

Sklep internetowy www.lovlisilk.com działający pod adresem http://www.lovlisilk.com prowadzony jest przez LOVLI SILK Sp. z o.o., Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa, tel. +48 664 445 404, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000789435, NIP 527 289 5539, REGON 383 550 502, kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości.

1. Definicje

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.lovlisilk.com za pośrednictwem którego prowadzona jest przez LOVLI SILK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  sprzedaż produktów;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie RP lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie,

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-Line (bramka płatności);

Adres dostawy – adres miejsca mieszczącego się na wskazanym przez Klienta w procesie składania zamówienia.

Sklep prowadzony jest przez LOVLI SILK Sp. z o.o., Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa, tel. +48 600 821 540, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000789435, NIP 527 289 5539, REGON 383 550 502, kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości odpowiedzialny jest za sprzedaż produktów przez sklep online oraz ich dostarczenie konsumentowi za pośrednictwem OEX E-Business Sp. z o.o..

Właścicielem domeny internetowej http://lovlisilk.com jest firma LOVLI SILK Sp. z o.o., Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa, tel. +48 +48 600 821 540, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000789435, NIP 527 289 5539, REGON 383 550 502, kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości. Adres e-mail e-Sklepu: office@lovlisilk.com.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje na temat towarów, które Sklep zamieszcza na stronie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://www.lovlisilk.com

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Składając zamówienie Klient dokonuje:

Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem bramki płatności, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn losowych (uszkodzenie produktu na etapie pakowania, wykrycie braków w produkcie, etc.) Sklep niezwłocznie poinformuje klienta o braku możliwości realizacji zamówienia i w trybie niezwłocznym dokonuje zwrotu środków.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

3. Zmiany w zamówieniach

Modyfikacje dotyczące zawartości koszyka w złożonych lub złożonych i opłaconych zamówieniach nie są możliwe z przyczyn technicznych.

Klient ma możliwość anulowania zamówienia w całości do momentu jego wydania. Jest to możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail customercare@lovlisilk.com

4. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Cena towaru nie zawiera kosztu dostawy. Koszt określany jest każdorazowo dla koszyka zawierającego wszystkie produkty w ramach jednego zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Łączny koszt (zakupu i dostawy) prezentowany jest w karcie podsumowującej zamówienie.

5. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki i wydania i wynosi maksymalnie do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem oznaczonej w sklepie firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klient.

Czas dostawy – dla przesyłek kurierskich jest to maksymalnie 7 dni roboczych od wydania.

6. Płatności

Klient dokonuje płatności za zamówione towary:

7. Reklamacje i zwroty

Kupujący ma prawo do składania reklamacji i do zwrotu towarów oraz do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku przesyłek kurierskich prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta..

Sklep gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę na swój koszt w ciągu 14 dni od żądania. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, podając w formularzu powód zwrotu. Produkt powinien być zwrócony wraz z formularzem odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ. Należy go wydrukować, wypełnić, podpisać i załączyć do przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umowy:

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego

Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: office@lovlisilk.com

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt zamawiającego.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę za towar ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres od otrzymania zwrotu zamówienia. Kwota zwrotu pomniejszona zostanie o koszt dostawy, jeśli kwota zamówienia wynosiła poniżej 300 zł.

W przypadku odstąpienia od umowy produktu zakupionego przy użyciu kuponu zniżkowego Klient może wystąpić do Sprzedającego o wygenerowanie nowego kuponu zniżkowego, kontaktując się na adres e-mail e-sklepu: office@lovlisilk.com. Nowy kupon zostanie wygenerowany w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia odstąpienia od umowy i przesłany w formie elektronicznej na wskazany przez Konsumenta adres mailowy.

8. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest firma: LOVLI SILK Sp. z o.o., Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa, tel. +48 600 821 540, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000789435, NIP 527 289 5539, REGON 383 550 502

W sprawach związanych z podanymi przez Klienta danymi osobowymi, Klient może się kontaktować poprzez adres e-mail office@lovlisilk.com

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta jest:

4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w celu:

5. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich podanie i legalne przetwarzanie przez Administratora jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6. Odbiorcami danych osobowych Klienta są: prowadzący sprzedaż Produktów – LOVLI SILK Sp. z o.o.. oraz podmioty współpracujące z w/w spółką przy realizacji umów zawartych z Klientami, w szczególności operatorzy płatności elektronicznych, administrator, operator  platformy sprzedażowej oraz firmy kurierskie, którym OEX E-Business Sp. z o.o. przekazuje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy kupionych Produktów.

7. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi.

8. Każdy Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych

9. Klient może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: office@lovlisilk.com Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

10. W przypadku otrzymania przez Administratora żądania usunięcia danych Klienta z bazy danych Klientów Sklepu, dane przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu doręczenia Klientowi kupionych Produktów i zrealizowania procesu płatności. Administrator niezależnie od powyższego będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie i czasie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego na nim ciążącego do zrealizowania zamówienia.

11. W przypadku uznania przez Klienta, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a LOVLI SILK Sp. z o.o.

Sprzedaż udokumentowana jest fakturą VAT.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

LOVLI SILK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:

O dokonanej zmianie Regulaminu poinformuje Klienta na stronie internetowej Sklepu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.12.2019r.

[FM_form id="1"]