REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOVLISILK.COM

 

Data publikacji: 10.03.2022

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów. 

Wskazujemy, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw przysługujących konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod adresem www.lovlisilk.com (dalej jako: „Serwis”). Serwis udostępnia Usługi dostępne nieodpłatnie oraz odpłatnie w postaci sklepu internetowego oferującego produkty fizyczne, dostępnego pod adresem www.lovlisilk.com (dalej jako: „Sklep”). Sklep jest częścią Serwisu.
 2. Serwis jest administrowany przez Lovli Silk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Placu Przymierza 6/9 (03-944), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 789435 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadającą NIP: 5272895539 oraz REGON: 383550502 (dalej jako: „Administrator”).
 3. Z administratorem można skontaktować się w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Serwisu pod adresem poczty elektronicznej customercare@lovlisilk.com, telefonicznie pod numerem +48 664 445 404 lub listownie na adres siedziby.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Sklepu, na podstawie umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu, w tym w ramach tej umowy – prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu, a także zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 5. Informacje dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.


Wyjaśnienie definicji

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Adres magazynu 4Values / Lovli Silk, ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków
Adres siedziby Lovli Silk sp. z o.o., pl. Przymierza 6/9, 03-944 Warszawa
Formularz zamówienia Formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty w Sklepie. Uzupełnienie Formularza wymaga uprzedniego dodania wybranych Produktów do koszyka, a także wybrania sposobu dostawy oraz sposobu płatności, a także uzupełnienia danych Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres wysyłki, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT).
Klient To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, które dokonują zakupów w Sklepie i tym samym są stroną Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
Użytkownik To osoba fizyczna, z którą Administrator zawiera Umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie usług świadczonych nieodpłatnie. Użytkownikiem jest także Klient.
Przedsiębiorca To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która nie jest ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – dokonuje zakupu w Sklepie zawierając Umowę sprzedaży, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
Konsument To osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
Przedsiębiorca na prawach konsumenta To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Usługi elektroniczne To ogół usług, które Administrator świadczy w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników i Klientów.
Konto Klienta To indywidualny dostęp danego Klienta do Serwisu, określany nazwą użytkownika (loginem), która jako unikalne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika pozwala na jego identyfikację oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do usług; Konto Klienta umożliwia dostęp do zakupionych wcześniej Produktów.
Produkt To oferowany w Sklepie produkt fizyczny, którego opis oraz cena są dostępne przy każdym z prezentowanych Produktów.
Umowa sprzedaży To Umowa zawierana pomiędzy Administratorem – Sprzedawcą Produktów – oraz Klientem za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie To oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

Ogólne warunki świadczenia Usług elektronicznych

 1. Administrator w ramach Serwisu oferuje świadczenie Usług elektronicznych – odpłatnie oraz bez wynagrodzenia.
 2. Usługi elektroniczne nieodpłatne świadczone są w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stronami są Administrator oraz Użytkownik Serwisu. W szczególności są to następujące Usługi:
 1. dostępu do Serwisu oraz możliwości zapoznania się z treściami dostępnymi nieodpłatnie bez ograniczeń dla Użytkowników, np. w ramach Sklepu czy kampanii;
 2. przesyłania newslettera, czyli otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w formie wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
 3. założenie i utrzymanie Konta Klienta.
 4. Administrator świadczy Usługi elektroniczne odpłatne w ramach Umowy sprzedaży, której stronami są Administrator jako Sprzedawca oraz Klient. W ramach Umowy sprzedaży Sprzedawca wyda Produkty w zamian za uzyskanie zapłaty dokonywanej przez Klienta. 
 1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności przed zawarciem umowy. Jeżeli nie akceptuje ich postanowień, nie powinien korzystać z usług oferowanych w Serwisie. Jeżeli natomiast zapoznał się z ich treścią w sposób opisany wyżej, jest związany ich postanowieniami.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych (domyślnie) lub Euro (po wybraniu tej waluty samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie za pomocą dedykowanej opcji).
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

Podstawowe warunki korzystania z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik nie musi posiadać sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Do poprawnego i pełnego korzystania z Usług po stronie Użytkownika konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 2. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych Usług konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przed zawarciem Umowy.
 3. Ponadto, Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, powinien wyposażyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 4. Administrator zapewnia Użytkownikom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail customercare@lovlisilk.com.
 1. Przed zawarciem umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika.
 1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.
 4. Użytkownik i ewentualnie osoby korzystające z Usług z jego upoważnienia są odpowiedzialni za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 1. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub korzystanie z konta innego Klienta jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczenia Usług, w związku z czym stwierdzenie przez Administratora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług. Ponadto Administrator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik i upoważnione przez niego osoby trzecie, mające dostęp do Usług świadczonych przez Administratora, są zobowiązani korzystać z usług elektronicznych zgodnie z prawem. W szczególności zabrania się korzystania z Usług w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług lub w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Usług.
 4. Serwis oraz wszystkie jego elementy, w szczególności w postaci treści i warstwy graficznej, opisów produktowych, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Administratora.

Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu lub zapisania się na newsletter.
 2. Usługa dostarczania newslettera jest nieodpłatna i polega na zobowiązaniu Administratora do dostarczania informacji, w tym handlowych oraz marketingu bezpośredniego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy zapisie na newsletter. Zapis na newsletter odbywa się przez samodzielne wprowadzenie adresu e-mail przez Użytkownika na stronie głównej Serwisu i kliknięcie przycisku „Zapisz się”. 
 3. Aby zrezygnować z newslettera Użytkownik powinien kliknąć aktywny link na końcu wiadomości otrzymanej w ramach newslettera lub napisać na adres e-mail Administratora z prośbą o usunięcie z listy osób objętych wysyłką newslettera.
 4. W celu zawarcia umowy oraz pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu Użytkownik może skorzystać z możliwości rejestracji Konta Klienta w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://lovlisilk.com/konto/?register.
 5. Aby założyć konto w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, a następnie zaakceptować treść tych dokumentów.
 6. Sprzedawca świadczy usługę utrzymania Konta Klienta w czasie co najmniej roku od dnia dokonania rejestracji w sposób opisany w ust. 5 lub przy okazji składania Zamówienia.
 7. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne nieodpłatne.
 8. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. W tym celu Użytkownik wysyła do Sprzedawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Administrator usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Rozwiązanie Umowy przez Sprzedawcę nastąpi na takich samych zasadach.
 9. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora lub listownie na Adres magazynu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności. 
 10. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia. Przedmiotem tej Umowy jest zobowiązanie Sprzedawcy do wydania Produktu, a ze strony Klienta – zobowiązanie do zapłaty ceny.
 2. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest:
  1. Wybranie Produktu lub Produktów będących przedmiotem zamówienia oraz wskazanych cech (rozmiar, kolor lub inne) poszczególnych Produktów, w celu umieszczenia w wirtualnym koszyku, poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” lub o równoznacznej treści;
  2. Prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail Klienta, adresu do wysyłki, danych kontaktowych i danych do faktury, jeżeli wybrano;
  3. Zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności;
  4. Zapłata za pomocą wybranego operatora płatności.
 4. Naciśnięcie przycisku „Zapłać teraz” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia na Produkty.
 5. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Zapłać teraz” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez wybranego operatora.
 6. Z chwilą dokonania zapłaty dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 7. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem operatorów płatności on-line, wybrany operator płatności wysyła dodatkowo informację o danych transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności: 
 9. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w pełnej wysokości w terminie do 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. 
 10. Sprzedawca oferuje dostawę produktów za pomocą firmy kurierskiej DPD (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej), w przypadku przesyłki na terenie Unii Europejskiej  Termin dostawy jest każdorazowo wskazany na stronie produktu.
 11. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach Sprzedawca informuje w Formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 12. Na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail będą wysłane informacje dotyczące realizacji Zamówienia, a także, w przypadku udzielenia zgody przy rejestracji konta Klienta lub składaniu Zamówienia, informacje handlowe lub marketingowe.
 13. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia po otrzymaniu płatności 
 14. Sprzedawca równocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 15. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne odpłatne.
 16. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora lub listownie na Adres magazynu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.
 17. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

Produkt

 1. Produkty w Sklepie to w szczególności przedmioty z branży odzieżowej, tekstylnej i inne prezentowane na stronie Sklepu.
 1. W ramach Umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi zakupione produkty zgodnie z zamówieniem Klienta.

Odpowiedzialność za wady

  1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktu wolnego od wad.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej lub listem na adres magazynu Sprzedawcy (ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków). Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, którym Klient może się posłużyć według swojej wygody, dostępny po kliknięciu przycisku REKLAMACJA”  pod adresem: https://lovlisilk.com/zwroty-i-reklamacje/.
  5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
  6. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres magazynu (4Values / Lovli Silk, ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków). W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. 
  8. Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
  9. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  10. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  11. Bez uszczerbku dla przepisów bezwzględnie obowiązujących, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii.
  12. Bez uszczerbku dla przepisów bezwzględnie obowiązujących, w każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości ceny otrzymanej przez Sprzedawcę.
  13. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 1. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Odstąpienie od umowy i polityka zwrotów

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listem na adres magazynu Sprzedawcy: (ul. Parzniewska 4, 05-800 Pruszków). 
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego pod adresem https://lovlisilk.com/zwroty-i-reklamacje/ po kliknięciu przycisku „ODSTĄPIENIE OD UMOWY .  Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego nie wykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia. Wzór formularza stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Wraz ze zwracanymi produktami będącymi przedmiotem zamówienia w Sklepie na podstawie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić także bezpłatne produkty nie będące przedmiotem zamówienia w Sklepie, otrzymane dodatkowo i nieodpłatnie w ramach zrealizowanego zamówienia w Sklepie.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Administrator.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. 
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 4. Klient zobowiązany jest do ochrony danych dostępowych do Konta Klienta. W szczególności informujemy, że Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie, tj.  08/03/2022 r.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Wszystkie czynności wynikające z Regulaminu powinny być dokonywane co najmniej w formie dokumentowej, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

Lovli_Silk-_Formularz_odstapienia_od_umowy

Lovli Silk – Formularz Reklamacyjny

 

 

Twoje zakupy (0)

Twój koszyk jest pusty

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności